Kwaliteitzelfportret

Met het zelfportret biedt Zinzia een kijkje in de keuken om te zien hoe de dagelijkse werkelijkheid er bij Zinzia uit ziet. Zinzia wil hiermee transparant zijn en het hele verhaal zichtbaar maken.

Het portret bevat informatie over de dingen die we doen, die dingen die misschien nog niet zo goed gaan en onze plannen. het bevat feiten en cijfers, maar bovenal de verhalen van de cliënten en medewerkers. Beeld, geluid en verhalen spelen in ons kwaliteitzelfportret een belangrijke zo niet krachtiger rol dan beleidsstukken en meetresultaten. In lijn met de meervoudigheid van kwaliteit (tellen en vertellen), is het portret multimediaal van vorm en om die reden volledig digitaal ingericht. Het kan niet in zijn geheel als schriftelijk document gebruikt worden. De opbouw van het portret is niet lineair, maar vormt door allerlei onderlinge verwijzingen en linken een samenhangend geheel.

Kwaliteitskader, kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag
Vanaf begin 2017 is voor de Wet langdurige zorg (Wlz) het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in werking getreden en is iedere verpleeghuisorganisatie verplicht om een kwaliteitsplan en een kwaliteitsverslag openbaar te maken. Voor Zinzia vallen het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag samen met het zelfportret. Dat wil zeggen dat Zinzia ervoor kiest om hierin ook de niet Wlz-doelgroep mee te nemen. In het zelfportret is alle informatie te vinden die op grond van het kwaliteitskader gevraagd wordt. De informatie is gebundeld in respectievelijk de documenten: kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag, de onderliggende informatie in het zelfportret is eenvoudig te benaderen middels hyperlinks.

De professionals van Zinzia bieden dagelijks goede en liefdevolle zorg aan onze kwetsbare ouderen. De vragen en behoeftes van onze cliënten kunnen hierbij van dag tot dag verschillen. De personeelssamenstelling van een woning is daarom ook geen statisch geheel. Een adequaat personeelsbestand, waarbij de beschikbare zorgverleners over de juiste competenties beschikken is dan ook noodzakelijk. In het kwaliteitsplan kunt u onder andere de personeelssamenstelling per doelgroep lezen.

Klik hier voor het Kwaliteitsplan 2019.

Klik hier voor het Kwaliteitsverslag 2017

 

Klik hier voor de meest recente versie van het Kwaliteitzelfportret 2017.