Ga naar de inhoud
Geplaatst op 19 september 2023

Prachtig resultaat na onaangekondigd inspectiebezoek

Op dinsdag 25 juli is locatie Oranje Nassau’s Oord verrast door een onaangekondigd inspectiebezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In dit bericht leggen we uit hoe het bezoek van de inspectie eruit zag en delen we de positieve uitkomsten.

Waarom een inspectie?
De IGJ houdt toezicht op goede en veilige zorg in Nederland. Zorgverleners en zorgaanbieders hebben samen afgesproken wat goede zorg is. Dit staat beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Eens in de zoveel jaar komt de IGJ onverwachts op bezoek om te zien of de zorgaanbieder voldoet aan dit kwaliteitskader en of de veiligheid en kwaliteit van zorg op orde zijn. Bij Zinzia zijn ze voor het laatst in 2020 geweest. Deze zomer vonden ze dat Zinzia aan de beurt was en kwamen ze op bezoek.

Waar vond de inspectie plaats?
De inspecteurs beoordeelden of Zinzia de zorg geeft volgens wetten, professionele standaarden, normen en het vastgestelde kwaliteitskader. Medewerkers van de IGJ zijn hiervoor rondgeleid door heel ONO. Daarnaast hebben ze de zorg bekeken, gesprekken gevoerd en documenten bekeken. Ze toetsten vooral de thema’s ‘persoonsgerichte zorg’, ‘deskundige zorgverlener’ en ‘sturen op kwaliteit en veiligheid’. Ook stelden de inspecteurs vragen over ‘hygiëne & infectiepreventie’ en ‘medicatieveiligheid’.

Er is uitgebreid meegekeken met de zorg op Amaliahof, Grunsfoort/Laankamp en Heukelom/Het Broek. Op deze woningen is bijvoorbeeld meegelopen in de huiskamers, gekeken in de dossiers en bij het uitdelen van medicatie (medicatieveiligheid). Ook is er gevraagd naar kwaliteit en de bijbehorende PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act); een methode om continu te verbeteren aan de hand van een vaste structuur. Er werd bijvoorbeeld nader bekeken hoe we een incident melden, hoe we dit vervolgens oppakken en afhandelen en vooral ook hoe we hier Zinziabreed van leren.

Definitief rapport
Deze week ontvingen we het definitieve rapport. In onderstaande afbeelding zijn de verschillende thema’s met de bijbehorende normen te zien. In de tabel eronder wordt het oordeel per thema en norm weergegeven. Elf van de zestien getoetste normen voldoen in zijn geheel. Nog eens zes van de zestien normen voldoen grotendeels. Er zijn geen normen die niet voldoen. Dat is een hele mooie uitkomst van de geboden zorg op locatie ONO.

De inspectie ziet een lerende organisatie die zich transparant en toetsbaar opstelt. Zinzia is gemotiveerd om goede zorg te leveren. We hebben goed zicht op wat goed gaat en wat verbetering vraagt. Daarbij zetten we proactief verbeteracties in om de aandachtspunten verder te ontwikkelen. De inspectie heeft op dit moment voldoende vertrouwen in de wijze waarop Zinzia stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Je kunt het volledige rapport hier lezen. Het rapport wordt ook openbaar geplaatst op de website van de IGJ.

Bedankt!
Wij zijn heel blij en trots met deze uitkomst! Iedereen die heeft meegewerkt aan de inspectie, bedankt! We bedanken vooral ook alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en hun naasten die zo hard hun best doen om ervoor te zorgen dat onze verpleeghuizen een fijn en warm thuis zijn.