Ga naar de inhoud

Raad van Toezicht

Vertegenwoordigers van de samenleving

In een tijd waarin participatie, transparantie en maatschappelijke relevantie belangrijk gevonden worden, verandert ook het perspectief van Zinzia’s toezichthouders. De raad van toezicht handelt op basis van de principes van de Zorgbrede Governancecode 2022. Concreet houdt dit o.a. in dat voor de leden van de raad een belangrijke intermediaire rol is weggelegd als vertegenwoordiging van de samenleving. Inherent daaraan is het contact en de verbinding met stakeholders, zorgvragers en netwerken van groot belang. De raad staat dan ook open voor signalen en inbreng van stakeholders, de sector en de maatschappij in het algemeen. U kunt deze signalen kenbaar maken door een mail te sturen naar secretariaat.rvt@zinzia.nl.

De Raad van Toezicht bestaat uit

drs. Jolande Tijhuis, voorzitter

Termijn: 1e termijn tot 1-6-2027

Commissie: Voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie

Professie: Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Vigo

Nevenfunctie: Lid Raad van Commissarissen Hof Wonen, Lid Raad van Toezicht ROC Aventus, bestuurslid Emmafonds vanuit voorzitterschap RvT Zinzia, Visitator Medisch Specialistische Opleidingen KNMG

Ingrid Tuinenburg, vice voorzitter


Termijn: 2e termijn tot 1-3-2025

Commissie: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken/taakhouder identiteit Rumah Kita

Professie: Lid van het college van bestuur bij het Da Vinci College

Maaike Zweep-de Haan

Termijn: 2e termijn tot 1-7-2027

Commissie: Voorzitter commissie Kwaliteit, Zorg & Veiligheid
Professie: Bestuurder Leviaan
Nevenfunctie: Lid RvT Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP)

drs. Rob Stout

Termijn: 1e termijn tot 1-7-2027
Commissie: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken/voorzitter auditcommissie
Professie: Partner bij CPI Risk, Finance & Governance
Nevenfunctie: Toezichthouder bij Coloriet, Zorgspectrum, Zorggroep Maas & Waal, Pantein

Coen Ruijs

Termijn: 1e termijn tot 1-1-2028

Commissie: Zorg, kwaliteit & veiligheid

Professie: manager (CIO) digitale cloud transities in de Zorg en toepasbaarheid van kunstmatige intelligentie, niet praktiserend arts

Nevenfunctie: geen

Zeven principes van de Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijk in de zorg. De raad van toezicht handelt op basis van de principes van de Governancecode Zorg, dat bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg:

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan zorgvragers.
2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Verantwoordelijkheid

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur en ziet toe op de kwaliteit van de besturing. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De raad van toezicht ziet daarop toe, staat de eenhoofdige raad van bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen en treedt op als werkgever van de bestuurder. De betrokkenheid van de raad wordt ervaren als ‘prettig dichtbij’. De raad van toezicht handelt daarbij vanuit haar visie op toezicht houden.

Kwaliteiten en deskundigheden

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van haar taken te kunnen kwijten, dient de raad van toezicht tezamen tenminste over de volgende kwaliteiten en deskundigheden te beschikken:

  • Zorginhoudelijke ervaring & deskundigheid op bestuurlijk niveau;
  • Financiële deskundigheid;
  • HRM deskundigheid;
  • ICT-deskundigheid;
  • Toezichthoudende ervaring;
  • Relevante netwerken;
  • Denken in termen van markt, positionering, ontwikkeling van diensten en verkoop daarvan.

Commissies

Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden kent de raad van toezicht drie vaste commissies die elk een eigen aandachtsgebied adresseren: een benoemings- en remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie zorg, kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de raad van toezicht uit haar midden in- en samengesteld. De commissies bereiden de onderwerpen betreffende hun aandachtsgebied voor en lichten e.e.a. toe ter vergadering van de voltallige raad.

Vergaderingen

De raad vergadert zesmaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht. Tussendoor is er op beperkte schaal bilateraal overleg. Het is gebruikelijk aan de hand van de agenda de direct betrokken lijnmanager of beleidsfunctionaris uit de organisatie uit te nodigen om informatie te geven en uitwisseling van gedachten mogelijk te maken. Daarnaast probeert (een delegatie van) de raad van toezicht aanwezig te zijn op diverse bijeenkomsten met medewerkers. De raad van toezicht wordt ondersteund door het secretariaat.

Scholing en kennisontwikkeling

De individuele leden dragen zorg voor hun eigen kennisontwikkeling door het volgen van scholingen, seminars en kennisbijeenkomsten.

Evaluatie

Eens per jaar evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Elke 2e evaluatie wordt ondersteund door een externe begeleider.

Vergoeding

De raad van toezicht krijgt een vergoeding die is gebaseerd op de klasse-indeling volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Het uitgangspunt voor de vergoeding is een compensatie ter hoogte van 80% van het maximum van de schaal.