Raad van Toezicht

Raad van Toezicht
Zinzia Zorggroep staat zoals veel zorgorganisaties voor ingrijpende veranderingen. De financiering van de zorg is gewijzigd, dit heeft impact op de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg en dienstverlening, al dan niet in samenspel met de cliënt en het netwerk van de cliënt, aan te kunnen bieden.

In een wereld waar de roep om inspraak en transparantie sterk groeit, verbreedt ook het perspectief van Zinzia’s toezichthouders. In bredere zin zien de leden van de raad een belangrijke intermediaire rol weggelegd als vertegenwoordiging van de samenleving. Inherent daaraan is het contact en de verbinding met stakeholders, cliënten en netwerken van groot belang. De raad staat dan ook open voor signalen en inbreng van stakeholders, de sector en de maatschappij in het algemeen. Deze kunnen kenbaar gemaakt worden bij secretariaat.rvb@zinzia.nl.

De Raad van Toezicht van de Stichting Zinzia Zorggroep bestaat uit vijf personen:

 • John Nijhuis, voorzitter
  Aandachtsgebied: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken / Auditcommissie
  Nevenfuncties: Voorzitter st. Vrienden van Oldenkotte
   
 • Lars Nieuwenhoff, vice voorzitter
  Aandachtsgebied: HRM/lid Remuneratiecommissie / Ondernemerschap & Innovatie 
 • Nicole Michon-van Tuel, algemeen lid
  Aandachtsgebied: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken / Auditcommissie / Vastgoed & terreinen / Juridische zaken
  Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Carinova, Raalte – Lid Raad van Toezicht Aafje, Rotterdam
   
 • Ingrid Tuinenburg, algemeen lid
  Aandachtsgebied: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken / Auditcommissie / Kwaliteit & Veiligheid van Zorg / Identiteit Rumah Kita
  Nevenfuncties: Bestuurslid Defence for Children, Leiden
   
 • Wim Vonk, algemeen lid per 1-1-2018
  Aandachtsgebieden: nog te bepalen


Verantwoordelijkheid

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurder. De betrokkenheid van de Raad wordt ervaren als ‘prettig dichtbij’.

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van zijn taken te kunnen kwijten, dient de Raad van Toezicht tezamen tenminste over de volgende kwaliteiten en deskundigheden te beschikken:

 • Zorg inhoudelijke ervaring – bij voorkeur op bestuurlijk niveau;
 • Financiële deskundigheid;
 • Toezichthoudende ervaring;
 • Relevante netwerken;
 • Denken in termen van markt, positionering, ontwikkeling van diensten en verkoop daarvan.

Klik hier voor de Visie op Toezicht.

Rol en taken
De Raad van Toezicht oefent haar taken onafhankelijk uit, op basis van statuten en reglementen. Deze zijn op hun beurt weer gerelateerd aan de Zorgbrede Governancecode 2010. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het adviseren van de eenhoofdige Raad van Bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

De Raad van Toezicht handelt op basis van de principes van Health Care Governance. Sleutelbegrippen hierbij zijn openheid, transparantie en verantwoording. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de gebruikelijke statutaire taken en geeft invulling aan een integraal toezicht. De volgende aandachtsgebieden worden daarbij onderscheiden:

 • Kwaliteit en veiligheid van zorg en identiteit van de verschillende locaties;
 • Financieel-economische sturing, risicomanagement en auditcommissie;
 • Vastgoedbeleid;
 • Organisatievraagstukken, strategisch HR-beleid en remuneratiecommissie;
 • Zorgmarkten en positionering.

Commissies
De Raad van Toezicht kent twee vaste commissies: een benoemings- en remuneratiecommissie en een auditcommissie. De commissies worden door de Raad van Toezicht uit zijn midden in- en samengesteld. Kwaliteit is niet in een aparte commissie ondergebracht maar is aandachtspunt voor de gehele Raad en staat structureel bovenaan de agenda van elke vergadering. De Raad van Toezicht vergadert 6 maal per jaar in de middag of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht. Tussendoor is er op beperkte schaal bilateraal overleg. Het is gebruikelijk aan de hand van de agenda de direct betrokken lijnmanager uit de organisatie te nodigen om informatie te geven en uitwisseling van gedachten mogelijk te maken. Daarnaast probeert ( een delegatie van ) de Raad van Toezicht aanwezig te zijn op diverse bijeenkomsten met medewerkers. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door het secretariaat van de Raad van Bestuur.