Raad van toezicht


Zinzia Zorggroep staat zoals veel zorgorganisaties voor grote uitdagingen. De zorgvraag van ouderen is in de afgelopen jaren aan veel veranderingen onderhevig, mensen blijven langer thuis wonen en de complexiteit in de zorginstellingen neemt toe. Daarbij is er enorme druk op de arbeidsmarkt waardoor het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel een kunst is. Het zorglandschap is de laatste jaren flink veranderd en dat biedt kansen om verbeterde vormen van zorg en dienstverlening, al dan niet in samenspel met de zorgvrager en het netwerk van de zorgvrager, aan te kunnen bieden.

In een tijd waarin participatie, transparantie en maatschappelijke relevantie belangrijk gevonden worden, verandert ook het perspectief van Zinzia’s toezichthouders. In bredere zin zien de leden van de raad een belangrijke intermediaire rol weggelegd als vertegenwoordiging van de samenleving. Inherent daaraan is het contact en de verbinding met stakeholders, zorgvragers en netwerken van groot belang. De raad staat dan ook open voor signalen en inbreng van stakeholders, de sector en de maatschappij in het algemeen. U kunt deze signalen kenbaar maken door een mail te sturen naar secretariaat.rvt@zinzia.nl.

De raad van toezicht van de Stichting Zinzia Zorggroep bestaat uit:

 • drs. Jolande Tijhuis, voorzitter, 1e termijn tot 1-6-2027
  Commissie: Voorzitter benoemings- en remuneratiecommissie
  Professie: Voorzitter Raad van Bestuur bij Stichting Vigo
  Nevenfunctie: Lid Raad van Commissarissen Hof Wonen, Lid Raad van Toezicht ROC Aventus, Visitator Medisch Specialistische Opleidingen KNMG, Arbiter Scheidsgerecht gezondheidszorg
 • Lars Nieuwenhoff, vice voorzitter, 2e termijn tot 1-9-2023
  Commissie: HRM / lid benoemings- en remuneratiecommissie, lid commissie zorg, kwaliteit & veiligheid
  Professie: Ondernemer en adviseur op het grensvlak van zorg & technologie
  Nevenfuncties: Toezichthouder Stichting Azora, bestuurslid Stichting Huis vóór de Wijk en bestuurslid bij stichting Arnhemse straatcoaches.
 • Ingrid Tuinenburg, algemeen lid, 1e termijn tot 1-3-2025
  Commissie: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken / taakhouder identiteit Rumah Kita
  Professie: Lid van het college van bestuur bij het Da Vinci College
  Nevenfunctie: –
 • Maaike Zweep-de Haan, algemeen lid, 1e termijn tot 1-7-2023
  Commissie: Zorg en kwaliteit / voorzitter commissie zorg, kwaliteit & veiligheid
  Professie: Directeur Leviaan Purmerend (GGZ-organisatie voor beschermd wonen)
  Nevenfunctie: Zelfstandig adviseur voor onderzoek naar calamiteiten in de zorgverlening
 • drs. Rob Stout, algemeen lid, 1e termijn tot 1-8-2027
  Commissie: Financiën, economische en bedrijfskundige zaken / voorzitter auditcommissie
  Professie: Adviseur op het gebied van Finance, Risk & Governance
  Nevenfunctie: Toezichthouder bij Coloriet, Zorgspectrum, Zorggroep Maas & Waal, Pantein

De raad van toezicht handelt op basis van de principes van de Zorgbrede Governancecode 2017. De zeven principes van de governance code 2017 zijn:

 1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan zorgvragers
 2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie
 3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden
 4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
 5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling
 6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie
 7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

Haar taken zijn gebaseerd op de Statuten en op het Reglement van de raad van toezicht.

Klik hier voor de Statuten van Zinzia

Klik hier voor het Reglement van de raad van toezicht

Verantwoordelijkheid
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur en ziet toe op de kwaliteit van de besturing. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De raad van toezicht ziet daarop toe, staat de eenhoofdige raad van bestuur met raad terzijde, fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen en treedt op als werkgever van de bestuurder. De betrokkenheid van de raad wordt ervaren als ‘prettig dichtbij’. De raad van toezicht handelt daarbij vanuit haar visie op toezicht houden.

Klik hier voor de Visie op toezicht

Om zich binnen deze context en vanuit deze opvatting op een adequate manier van haar taken te kunnen kwijten, dient de raad van toezicht tezamen tenminste over de volgende kwaliteiten en deskundigheden te beschikken:

 • Zorginhoudelijke ervaring & deskundigheid op bestuurlijk niveau;
 • Financiële deskundigheid;
 • HRM deskundigheid;
 • ICT deskundigheid;
 • Toezichthoudende ervaring;
 • Relevante netwerken;
 • Denken in termen van markt, positionering, ontwikkeling van diensten en verkoop daarvan.

Commissies
Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden kent de raad van toezicht drie vaste commissies die elk een eigen aandachtsgebied adresseren: een benoemings- en remuneratiecommissie, een auditcommissie en een commissie zorg, kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de raad van toezicht uit haar midden in- en samengesteld. De commissies bereiden de onderwerpen betreffende hun aandachtsgebied voor en lichten e.e.a. toe ter vergadering van de voltallige raad.

Vergaderingen
De raad vergadert 6 maal per jaar in de middag of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren van de raad van toezicht. Tussendoor is er op beperkte schaal bilateraal overleg. Het is gebruikelijk aan de hand van de agenda de direct betrokken lijnmanager of beleidsfunctionaris uit de organisatie uit te nodigen om informatie te geven en uitwisseling van gedachten mogelijk te maken. Daarnaast probeert (een delegatie van) de raad van toezicht aanwezig te zijn op diverse bijeenkomsten met medewerkers. De raad van toezicht wordt ondersteund door het secretariaat.

Scholing en kennisontwikkeling
De individuele leden dragen zorg voor hun eigen kennisontwikkeling door het volgen van scholingen, seminars en kennisbijeenkomsten.

Evaluatie
Eens per jaar evalueert de raad van toezicht haar eigen functioneren. Elke 2e evaluatie wordt ondersteund door een externe begeleider.

Vergoeding
De raad van toezicht krijgt een vergoeding die is gebaseerd op de klasse-indeling conform de WNT. Het uitgangspunt voor de vergoeding is een compensatie ter hoogte van 79% van het maximum van de schaal.