Vrienden van Oranje Nassau’s Oord / De Rijnhof

Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof (Stichting Vrienden ONO/DRH) wil een bijdrage leveren aan het gezamenlijke welbevinden van de bewoners van deze beide verpleeghuizen.
De Stichting tracht dat doel te bereiken met het ondersteunen van evenementen en bijeenkomsten, en door het verlenen van een financiële bijdrage aan zaken die niet vanuit de organisatie van het huis zelf kunnen worden bekostigd.

ANBI-status
De financiering van de Stichting Vrienden ONO/DRH bestaat uit donaties, subsidies, erfenissen en legaten. Door de officiële erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft de Stichting een ANBI-status. Dit betekent dat zij door de Belastingdienst is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Bovendien komen giften aan de Stichting in aanmerking voor aftrek voor de inkomstenbelasting.

Word vriend!
De Stichting wil heel veel kunnen doen voor onze bewoners. Daarom zoekt zij zoveel mogelijk vrienden, die willen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners en cliënten van onze verpleeghuizen. Draagt u Oranje Nassau’s Oord en De Rijnhof een warm hart toe en wilt u bijdragen? Dan sturen wij u het huisblad De Emma, om u op de hoogte te houden van maandelijkse activiteiten en gebeurtenissen in en rondom Oranje Nassau’s Oord/De Rijnhof.

Bestuur
Het huidige bestuur van de Stichting bestaat uit:
Cornelie Brits (voorzitter),
Janny Vogelzang (secretaris),
Jaco van Leuveren (penningmeester)
Minke Pieters
Kees van der Meiden

Fiscaal nummer RSIN 864179765
Rekeningnummer NL76ABNA0114463751
t.n.v. Stichting Vrienden van Oranje Nassau’s Oord en de Rijnhof.

Lees hier het beleidsplan van de Stichting.

De bestuurswerkzaamheden worden zonder vergoeding verricht; dat wil zeggen dat de bestuurders onbezoldigd zijn.

Contact
Voor meer informatie en opgave als lid kunt u contact opnemen met secretaris mevrouw Janny Vogelzang. Zij is bereikbaar via e-mailadres: vriendenono.drh@gmail.com